ติดต่อเรา Call. 0952932662

โปรโมชั่นสุดพิเศษจ่ายเพียง 

ผู้ใหญ่ 750 บาท / เด็ก 500 บาท


ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,000 บาท / เด็ก 600 บาท
(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

กระบี่ ทัวร์ พายเรือคายัคครึ่งวันเช้า-บ่าย

กิจกรรม พายเรือคายัค ล่องเรือคายัคชมเขาหินปูน พายเรือคายัคชม แคนย่อนกระบี่ ลิงแสมที่มาคอยต้อนรับ ป่าโกงกางที่ยังอุดมสมบูรณ์ ตลอดเส้นทาง สนุกกิบการบริการแบบกันเอง คายัคอ่างท่าเลน
คายัคอ่าวท่าเลน เล่นน้ำคลองสระแก้ว

กิจกรรมพายเรือคายัค

08.00 น. รับลูกค้าในเขตตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง และหาดทับแขก
08.30 น. รับลูกค้าบริเวณอ่าวนาง
09.00 น. เดินทางออกจากหาดอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่อ่าวท่าเลน
กิจกรรม
พายเรือชมป่ากงกาง และลิงแสม หางยาว
พายเรือลัดเลาะปาโกงกางเข้าไปชมลากูนน้อยใหญ่ในหุบเขาหินปูน
พายเรือเข้าไปชมแคนย่อน เป็นจุดไฮไลค์ของกิจกรรมพายเรือคายัคอ่าวท่าเลน
13.00 น. พักรับประทานผลไม้และน้ำดื่ม ส่งท่านกลับยังโรงแรมที่พัก

แวะอ่านเราสักนิดเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ซื้อทัวร์

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์ (ไกด์)
2. รถรับส่งถึงที่พักในจังหวัดกระบี่
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก กระเป๋ากันน้ำ
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 200 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ

Close Menu
error: Content is protected !!